Det følger af kørekortbekendtgørelsen, at afsnitsopdelingen i undervisningsplanen for køreuddannelsen skal følges i undervisningsforløbet.
Det er dog muligt i mindre omfang at fravige denne hovedregel i form af de såkaldte “elastikker”.
Der findes elastikker i undervisningsplanen, i lærervejledningen og i kørekortbekendtgørelsen.
På denne side kan du finde elastikkerne i Kørekortbekendtgørelsen.

Du kan læse hele Kørekortbekendtgørelsen her: Kørekortbekendtgørelsen

Elastikker vedr. lukket øvelsesplads (manøvrebane) og køreteknisk anlæg

I Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal V, stk. 6 står:

Undervisningen på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg kan planlægges som et sammenhængende undervisningsforløb, f.eks. som dobbeltlektioner (bestående af 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed) eller som et samlet forløb bestående af enten mindst 4 eller 5 lektioner af mindst 45 minutters varighed. Manøvrerne på lukket øvelsesplads skal være gennemført senest inden den første lektion, hvis hovedindhold er manøvrer på vej (undervisningsplanens 7. afsnit).

I Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal VI, stk. 13 står:

Hvis en kørelærer anvender en standardiseret lektionsplan, skal lektionsplanens planlagte undervisningsforløb følges. Såfremt øvelserne på den lukkede øvelsesplads er planlagt til at skulle gennemføres som 2 adskilte undervisningsforløb – hver bestående af 2 lektioner af 45 minutter – kan det dog accepteres, at undervisningsforløbene gennemføres sammenhængende, jf. punkt 6 i afsnit V. I givet fald vil lektionsplanen indeholde samme dato for gennemførelsen af manøvrerne på den lukkede øvelsesplads.

Elastikker om den samlede daglige undervisning

I Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal V, stk. 7 står:

For at kunne overholde princippet om integreret teoretisk og praktisk undervisning må undervisningen på samme undervisningsdag højst bestå af 6 lektioner af 45 minutter.

Undervisningen må højst omfatte 4 lektioner af 45 minutter i teorilokale og 2 lektioner af 45 minutter i praktisk køreundervisning.

Ved kørsel på motorvej og ved kørsel i mørke er det dog tilladt at anvende 3 lektioner af 45 minutter på samme undervisningsdag, således at det samlede antal lektioner pr. undervisningsdag i dette tilfælde må udgøre 7 lektioner.

Det er tilladt at gennemføre 4 lektioner af 45 minutter på lukket øvelsesplads i stedet for førnævnte 2 lektioner i praktisk køreundervisning. Det samlede antal lektioner på denne undervisningsdag vil således kunne udgøre 8 lektioner.

Det er endvidere tilladt at gennemføre op til 5 lektioner af 45 minutter på køreteknisk anlæg i stedet for førnævnte 2 lektioner i praktisk køreundervisning. Det samlede antal lektioner på denne undervisningsdag vil således kunne udgøre op til 9 lektioner. ‘

Det er uanset ovenstående tilladt på samme undervisningsdag at fortsætte undervisningen udover ovenfor anførte maksimale antal lektioner af 45 minutter, såfremt undervisningsmæssige hensyn gør dette hensigtsmæssigt og nødvendigt for køreelevens indlæring af indholdet af den omhandlede lektion. Der må på denne måde højst gives 30 minutters »ekstra« undervisning i teoretisk og praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) pr. undervisningsdag. Den »ekstra« undervisning tæller ikke med i opgørelsen af, om det obligatoriske mindstekrav til antallet af lektioner er opfyldt, men skal fremgå af lektionsplanens oplysninger om faktisk undervisningstid.

Der kan således opstilles følgende oversigt over det maksimale antal lektioner der på undervises pr. dag.

[table colalign=”left|center|center|center|center|center” border=”1″ width=”750″ colwidth=”250|100|100|100|100|100″] Undervisning,Normalt,Motorvej og mørkekørsel,Manøvrebane,KTA kat. B,KTA kat. A
Teori,4,4,4,4,4
Praktik,2,3,4,4,5
Max antal lektioner pr. dag,6,7,8,8,9[/table]

I Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal V, stk. 1 står (der henvises her til det sidste punkt 1, bemærk at der er fejl i nummereringen i Kørekortbekendtgørelsen):

I undervisningen til kategori A og kategori B må der pr. undervisningsdag – udover eventuel repetition af tidligere gennemførte underafsnit i undervisningsplanen – maksimalt undervises i 5 underafsnit fra undervisningsplanens afsnit 7 »Manøvrer på vej«. Der må dog en gang om ugen undervises i 5 underafsnit i teorilokale og i andre 5 underafsnit i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fra undervisningsplanens 7. afsnit.

Elastikker om at være en eller flere teorilektioner foran

I Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal VI, stk. 14 og 15 står:

14) Det vil være i strid med køreuddannelsens principper (integration af teoretisk og praktisk undervisning) at være en eller flere teorilektioner foran. Hele indholdet af en teorilektion skal derfor umiddelbart efter følges op af en tilsvarende gennemgang i praktisk køreundervisning, inden der afholdes ny teoriundervisning med nyt hovedindhold. Det kan undtagelsesvist accepteres, at køreeleven er en eller flere teorilektioner foran. Dette kan være tilfældet, hvis dele af den praktiske køreundervisning ikke har kunnet gennemføres som følge af eksempelvis et motorhavari, ekstraordinært vejarbejde etc.

15) Sygdom hos køreelev eller kørelærer anses ikke for at være en acceptabel forklaring på at være en eller flere teorilektioner foran.

Elastikker om hvilke lektioner der kan gemmes til efter teoriprøven

I Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal VI, stk. 16 står:

Alle de obligatoriske lektioner skal være gennemgået i køreuddannelsen, før teoriprøven kan aflægges. Det er dog muligt at anvende 2 af de obligatoriske praktiske lektioner efter teoriprøvens aflæggelse til en evaluerende praktisk prøve med efterfølgende repetition, jf. afsnit 10 i undervisningsplanen for køreuddannelsen. Herudover kan 2 af de obligatoriske teoretiske lektioner og 4 af de obligatoriske praktiske lektioner anvendes efter teoriprøven i forbindelse med øvelserne på det køretekniske anlæg. Omhandler køreundervisningen kørekort til kategori A1, A2 eller A, kan der på tilsvarende måde afholdes 2 teoretiske lektioner og 5 praktiske lektioner efter teoriprøven på det køretekniske anlæg.