I dette spørgsmål kigger vi på om indholdet af de enkelte lektioner i lektionsplanen skal følge en bestemt rækkefølge.

I Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal III. Køreuddannelsens principper mv. angivet følgende:

 1. Køreundervisningen skal være uddannelsesorienteret og ikke prøveorienteret.
 2. Undervisningsplanens afsnitsopdeling skal følges. Der er dog mulighed for at fravige denne hovedregel i mindre omfang. Omfanget heraf fremgår af de såkaldte »elastikker« dels i undervisningsplanen, dels i lærervejledningen for køreuddannelsen til den omhandlede kategori.
 3. Køreeleven skal hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse og skal desuden have mulighed for repetition af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstnes eller styrkes.
 4. En lektion, der ikke er gennemført tilfredsstillende, skal gentages/repeteres i et sådant omfang, at køreeleven kan gennemføre lektionen med tilfredsstillende resultat. Først herefter kan køreeleven fortsætte til næste øvelse.
 5. Teoriundervisningen og den praktiske undervisning skal integreres. Derfor skal undervisningen i manøvrer/øvelser på vej tilrettelægges således, at køreeleven først præsenteres for den teoretiske side af et emne eller en manøvre og i forlængelse heraf for de praktiske øvelser i samme emne eller manøvre.

Herudover er det i Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal V, stk. 4 (bemærk det er sidste punkt 4 pga. fejl i nummerering) angivet at:

Det er ikke tilladt, at der i lektioner, hvis hovedindhold omhandler kørsel på vej, også indgår afsnit fra undervisningsplanens afsnit 1 til og med afsnit 6, jf. dog punkt 2 i afsnit III (dvs. medmindre der findes elastikker der tillader dette).

Dette betyder følgende for planlægningen af indholdet i de enkelte lektioner i lektionsplanen:

Fortolkninger (foretaget af Køreskoleregler.dk):

 • Indholdet af lektionsplanens lektioner (moduler) skal opbygges således at undervisningsplanens afsnitsnummerering følges (med mindre der findes elastikker der tillader andet).
  Det vil altså ikke være tilladt at undervise i f.eks. afsnit 4 før afsnit 3 (da ingen elastik tillader dette).
  Eller at f.eks. undervise i afsnit 7.18 Standsning og parkering før 7.17 Kørsel ved siden af andre (da ingen elastik tillader dette)
 • Har man i en teoretisk lektion (modul) undervist i f.eks. underafsnit 7.1 til 7.5 skal den efterfølgende lektion (modul) være en praktisk øvelsesstrækning med undervisning i et eller flere underafsnit i 7.1 til 7.5. Der må dermed ikke undervises teoretisk i nye underafsnit før end alle underafsnit 7.1 til 7.5 er undervist praktisk.
Du kan se et overblik over alle elastikker der har betydning for lektionsplanens opbygning her: Elastikker